محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی امکان استخراج سلولز از ضایعات خرما برای ساخت کود کند رهش و شناسایی آنها با استفاده از تکنیک طیفسنجیمادون قرمز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_219

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

یک از راهکارهای مقابله با آبشویی نیتروژن و تثبیت فسفر در خاک، استفاده از کودهای کندرهش میباشد که نسبت به انواع کودهایرایج مزایایی مانند کاهش میزان تلفات کودی، ذخیره ی پایدار غذایی، کاهش تناوب کاربرد و کاهش اثرات منفی استفادهی زیاد را دارا هستند.علیرغم وجود مطالعات زیاد در زمینه به کارگیری کودهای کندرهش، در کشور ما توجه چندانی به تولید چنین محصولاتی نشده است. همچنیندر زمینه استخراج و شناسایی ترکیبات سلولزی از ضایعات کشاورزی و استفاده از آنها با کودهای رایج مطالعاتی انجام نشده است. در این تحقیقامکان استخراج سلولز از سه نوع ضایعات درخت خرما از قبیل خوشه ها، برگ ها و لیف جهت استفاده در تولید کودهای کندرهش مورد بررسیقرار گرفت. سلولز این ضایعات با جوشاندن در محلول هیدروکسید سدیم و اسید (استیک و نیتریک) استخراج و برای شناسایی آنها از دستگاهطیف سنج مادون قرمز (FTIR) استفاده شد. پیک گروه های H-O (طول موج 3200 - 3600 بر سانتیمتر)، پیک گروه های H-C (طول موج2900 - 2930 بر سانتیمتر) و پیک مربوط به تغییر شکل H-C (طول موج 1372 و 1430) برای هر سه نوع ضایعات مشابه با پیک سلولز خالصمشاهده شدند. در مرحله بعد سلولز ضایعات با کودهای شیمیایی (اوره و سوپرفسفات تریپل) به نسبت 2 به 1 مخلوط و کودهای کند رهش موردنظر ساخته شدند.

کلیدواژه ها:

سلولز ، ضایعات درخت خرما ، کودهای کند رهش ، طیف سنج مادون قرمز (FTIR)

نویسندگان

نجمه سالاری بردسیری

دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید حجازی مهریزی

دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

هرمز تقوی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

ربیع بهروزاشکیکی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

مجید فکری

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان