محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر غلظت فسفات بر رشد ریشه گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) در محیط کشت هیدروپونیک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_182

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

هرچند فسفات نقشی کلیدی در توسعه ریشه گیاهان دارد، اما غلظت زیاد آن موجب اختلال در رشد و نمو گیاهان، به ویژه در کشتهیدروپونیک، می شود. سنبل الطیب گیاهی دارویی است که ماده موثره آن از ریشه آن استخراج میشود، لذا توسعه ریشه آن اهمیت اقتصادی دارد.از این رو، در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف فسفات (1500 ، 1200 و 900 میکرو مولار) بر رشد و خصوصیات مورفولوژیک ریشه گیاه سنبلالطیب در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار به روش کشت هیدروپونیک ارزیابی شد. در این آزمایش غلظت دیگرعناصر غذایی ثابت بود. نتایج نشان داد که غلظت های 1200 و 1500 میکرومولار فسفات، رشد ریشه و شاخساره گیاه را به طور معنی داری نسبتبه غلظت 900 میکرومولار افزایش داد. به طوری که وزن خشک ریشه با کاربرد 1200 و 1500 میکرومولار فسفات به ترتیب 9 / 1 و 2 / 2 برابر نسبت به سطح 900 میکرومولار فسفات افزایش یافت. نسبت ریشه به شاخساره نیز با افزایش سطح فسفات افزایش یافت. با توجه به این که بین دو سطح1200 و 1500 میکرومولار فسفات از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت، سطح 1200 میکرومولار فسفات به عنوان غلظت بهینه فسفاتدر رشد و عملکرد کمی ریشه گیاه سنبل الطیب در کشت هیدروپونیک تعیین شد.

نویسندگان

سیده عاطفه موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ندا دلیر

استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

محمدتقی عبادی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

رسول راهنمایی

دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس