تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی؛ با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگیهای سازمانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-8-31_005

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1399

چکیده مقاله:

رسانه های اجتماعی از ابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات است که امروزه در بسیاری از کشورها از جمله در ایران مورد استفاده قرار گرفته و کاربران زیادی از این بستر برای انجام فعالیتهای مرتبط با بازاریابی بهره میگیرند. با توجه به اهمیت رسانه های اجتماعی در بازاریابی، این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژیهای رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی؛ با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگیهای سازمانی پرداخته است. جامعه آماری در این پژوهش، تعدادی از بازاریابان رسانه های اجتماعی در شهر مشهد بوده که حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان 384 تن در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بوده که با استفاده از پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت )7113 )و پرسشنامه ویژگیهای سازمانی و استراتژیهای سازمانی اویوبی و همکاران )7102 )اطلاعات لازم جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری )SEM )به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس ) Smart PLS )نشان داد که اوالً ابعاد ویژگیهای سازمانی )ساختار سازمانی، سبک مدیریت، سبک تصمیم گیری( و استراتژیهای رقابتی )استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمرکز( بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی تأثیر داشته و ثانیاً استراتژیهای رقابتی از طریق متغیر تعدیل گر ویژگیهای سازمانی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی تأثیر دارد.

نویسندگان

سعید آیباغی اصفهانی

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.

امیر غفوریان شاگردی

عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد(نویسنده مسئول)؛ ghafourian@imamreza.ac.ir

تقی وحیدی

دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود.

بهناز دانشمند

دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، شاهرود، شاهرود.