CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین الملل

عنوان مقاله: طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین الملل
شناسه (COI) مقاله: JR_HRMAN-12-2_002
منتشر شده در شماره 2 دوره 12 فصل در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

عسل بسیجی - دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محمدعلی بابایی زکلیکی - نویسنده مسئول: دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
معصومه حسین زاده شهری - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
آمنه خدیور - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده است و به زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنایع می تواند از رهیافت های اصلی موفقیت سازمان ها و صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملی و فراملی به شمار رود، برهمین اساس این پژوهش قصد دارد با بهره گیری از روش ترکیبی، مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین الملل را طراحی و اعتبارسنجی نماید. در مرحله نخست با اتکا به راهبرد پژوهشی کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری نظری با مدیران بازاریابی بین الملل موفق  که در عرصه تجارت بین­الملل فعال هستند تا دستیابی به اشباع نظری، مصاحبه های عمیق انجام شد و سپس داده های حاصل از آن با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA نسخه 10کدگذاری و مقوله بندی شد که مجموعا 638 مفهوم اولیه درقالب 50 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل بر شایستگی های حیاتی (شرایط علی)، شایستگی های حرفه ای (پدیده محوری)، شایستگی های تعاملی (راهبردها)، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها را دربرداشت. در گام بعدی، پرسشنامه مستخرج از مدل پارادایمی پژوهش، طراحی و میان مدیران بازاریابی بین الملل فعال کشور در 12 حوزه صنعت، توزیع و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی شد. نتایج، حاکی از تایید فرضیه ها و روابط میان سازه ها بود و نشان داد که مولفه های مدل به درستی شناسایی شده اند.

کلمات کلیدی:
شایستگی ها, مدل شایستگی, مدیران بازاریابی بین الملل, نظریه داده بنیاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1025513/