CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

عنوان مقاله: بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
شناسه (COI) مقاله: JR_HIECE-4-19_002
منتشر شده در شماره 19 دوره 4 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا برازی - دکتری مدیریت منابع انسانی
علی مویدی خرم آبادی - دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه دفاع ملی
عبداله هندیانی - دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
فرید مصباحی - کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:
در طی چند دهه اخیر رویکرد توسعه شهر مبتنی بر دانش مورد توجه جدی قرار گرفته و موضوع تحقیقات زیادی بوده است. الگوی توسعه ای آتی، آینده اقتصادی شهرها و مناطق شهری را منوط به ظرفیت جذب، ایجاد، حفظ و پرورش خلاقیت، دانش و نوآوری شهرها می داند. براین اساس شهرهای دانش بعنوان ماشین های رشد دانش و فرهنگ هستند، که یک ترکیب غنی و پویا از تئوری و عمل را در داخل مرزهای خود شکل می دهند و توسط کارکنان دانشی و بوسیله تولید دانش قوی اداره می شوند. این کارگران دانشی چگونه می‎توانند در ارتقاء و توسعه دانشی شهر نقش داشته باشند، نیازمند مطالعه رفتار و شناخت ویژگی های رفتاری آنهاست که به نظر می رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که با هدف تبیین مولفه ها و شاخص های کلیدی رفتار دانشی شهروندان و نقش یادگیری رفتار دانشی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تهیه شده است، یک تحقیق کاربردی است که به دو روش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، نظر خبرگان، در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گرداوری و پس از جرح و تعدیل و تعیین اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از تکنیک اعتبار سازه و رویکرد تحلیل عاملی، نتیجه در قالب پرسشنامه نهایی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل اساتید و کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی استان کردستان بود. از میان آن تعداد، 384 نفر نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش‎های تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‎های تحقیق تعداد 8 مولفه و 30 شاخص کلیدی رفتار دانشی مشخص گردید. یافته‎های تحقیق نشان داد پیشینه تاریخی، یادگیری مستمر، شرایط اقتصادی و اجتماعی، تعامل داخلی، سلامت و بهداشت فردی، مشارکت، تعهدات محیطی و کارآفرینی به عنوان اولویت مولفه های کلیدی می‎بایست درنظر گرفته شوند. همچنین آگاهی از کمیت و کیفت تبادل کالا و خدمات شهر، آگاهی از شاخص‎های سلامت اجتماعی، شناخت مهارت های زندگی، مشارکت در فعالیت‎های اقتصادی شهر و آگاهی از رفتارهای مشکل آفرین و فسادآور در جامعه، آشنایی با سودمندی های بازیافت، آگاهی از شاخص‎های محیط زندگی سالم، آگاهی از شکل‎های مختلف انرژی، داشتن آگاهی اجتماعی و روحیه مشارکت و آگاهی از شاخص های سلامت عاطفی و شغلی به عنوان اولویت شاخص‎های کلیدی رفتار دانشی شهروندان تبیین گردید.  

کلمات کلیدی:
شهروند دانش مدار, شهر دانش, بلوغ دانشي, رفتار دانشي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1019369/