تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز (مورد مطالعه : صنایع لاستیکی پارمیدا)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDAN-17-37_006

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برنوآوری باز به صورت موردی در صنایع لاستیکی پارمیدا سمنان صورت گرفته است. برای این منظور، پس از مرور ادبیات پژوهش در حوزه گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید و نوآوری باز ، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش تدوین گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ زمان، مقطعی، از لحاظ متغیر، کیفی و از لحاظ طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی علی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش و تولید کارخانه لاستیک پارمیدا می باشد که تعداد آنها 55 نفر است و از روش سرشماری استفاده شده است. داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج تایی لیکرت جمع آوری شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه، توسط خبرگان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات و بررسی فرضیه های تحقیق از ابزارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی، از جمله تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و برازش مدل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد و می توان تایید نمود که نوآوری باز نقش میانجی در رابطه بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید را ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

گرایش به یادگیری ، عملکرد توسعه محصول جدید ، نوآوری باز

نویسندگان

محسن شفیعی نیک آبادی

عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان.

صدف روحی

کارشناسی ارشد MBA گرایش فناوری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بررسی تاثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان ها با فناوری پیشرفته [مقاله ژورنالی]
 • بورقانی­راهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدرام؛ فتوت، بنفشه؛ اثر سرمایه­های فکری بر ...
 • دهقانی پوده، حسین؛ اخوان، پیمان؛ حسینی سرخوش، سید مهدی؛ افزایش ...
 • بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم) [مقاله ژورنالی]
 • صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا؛ نوآوریباز؛نگاهیجامعبرمفاهیم،رویکردها،روندهاوعواملکلیدیموفقیت ، فصلنامه ...
 • عبدالهی بیژن؛ رضایی، سعید؛ تاثیر نیاز به شناخت، انگیزه خودافزایی ...
 • تاثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقشیادگیری سازمانی) [مقاله ژورنالی]
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP [مقاله ژورنالی]
 • معطوفی، علیرضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی؛ تاجدینی، کیوان؛ نقشگرایش به ...
 • میرفخرالدینی، حیدر؛ دسترنج، میثم؛ کریمی تکلو، سلیم؛ طراحیمدلمفهومیبرایتوسعهنوآوریبازدرپارک­هایعلم وفناوریبااستفادهازتحلیلعاملی ، ...
 • نوری، بهروز؛ خسروپور، حسین؛ میرافشار، مریم؛ تحلیلالگوهایبه­کارگیرینوآوریبازدرصنعتنفت(مطالعهموردی: شرکتاستات اویلوشل) ، ...
 • هاشمی دهقی، زهرا؛ نوآوری باز و ضرورت پیاده­سازی آن در ...
 • Aminbeidokhti, A.; Nikabadi, M.S.; Hoseini, A.M.; The role of transformational ...
 • Abulrub, Ab; Lee, Junbae; Open innovation management: challenges and prospects ...
 • Baker, W.E.; Sinkula, J.M.; Learning orientation, market orientation, and innovation: ...
 • Brant, J.; Lohse, S.; The Open Innovation Model , ICC ...
 • Bahemia, Hanna; Squire, Brian; A Contingent Perspective of Open Innovation ...
 • Baker, W.E.; Sinkula, J.M.; Learning orientation, market orientation, and innovation: ...
 • Bierly, P.E.; Damanpour, F.; Santoro, M.D.; The Application of External ...
 • Calantone, R.J.; Cavusgil, S.T.; Zhao, Y.; Learning orientation, firm innovation ...
 • Chesbrough, H.; Vanhaverbeke, W.; West, J.; Open innovation: Researching a ...
 • Carbonell, Pilar; Rodriguez, Ana Isabel; The impact of market characteristics ...
 • Chung, Y.C.; Tsai, C.H.; Hsu, Y.W.; Research on the Correlation ...
 • Chesbrough, H.; Open Business Models: How to Thrive in the ...
 • Chiaroni, D.; Chiesa, V.; Frattini, F.; The Open Innovation Journey: ...
 • Celuch, K.G.; Kasouf, C.J.; Peruvembe, V.; The effects of perceived ...
 • Cooper, R.G.; Edgett, S.J.; Kleinschmidt, E.J.; Benchmarking Best NPD Part ...
 • Green, D.H.; Barclay, D.W.; Ryans, A.B.; Entry strategy and long-term ...
 • Greco, M.; Grimaldi, M.; Gricelli, L.; Open innovation actions and ...
 • Hurley, F.B.; Hult, G.T.M.; Innovation, market orientation and organizational learning: ...
 • Hsu, Y.H.; Fang, W.; Intellectual capital and new product development ...
 • Keskin, H.; Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in ...
 • Lee. Les Tien-Shang.; The effects of team reflexivity and innovativeness ...
 • Li, C.R.; Chu, C.P.; Lin, C.J.; The contingent value of ...
 • Li, Y.L.; Lin, F.J.; The effects of knowledge management and ...
 • Lichtenthaler, U.; Open innovation in practice: an analysis of strategic ...
 • Mavondo, F.T.; Chimhanzi, J.; Stewart, J.; Learning orientation and market ...
 • Monsef, S.; Wan Ismail, W. KH.; The Impact of Open ...
 • Nieto, M.J.; Santamaría, L.; The importance of diverse collaborative networks ...
 • R. Arora.; Implementing KM: a balanced scorecard approach , J. ...
 • Schmidt, J.B.; Calantone, R.; Escalation of Commitment During New Product ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Dehghan, M.; Farmanian-Arani, M.; The effect of ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Bagheri, S.; Mohammadi-Hoseini, S. A.; Effects of ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Shahrokhnia, A.; Multidimensional Structure for the Effect ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Hakkaki, A.; A Multi-Dimensional Causal Model of ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Hakkaki, A.; A Dynamic Model of Effective ...
 • Shafiei Nikabadi, M.; Sepehrnia, A.; The Effect of Knowledge-Based Information ...
 • Ghorbani-Aghdam, S.; Shafiei Nikabadi, M.; Ebrahimi, S.A.; The Impact of ...
 • Tsai .Ming-Tien; Huang., Yen-Chih; Exploratory learning and new product performance: ...
 • Wang, W.P.; Evaluating new product development performance by fuzzy linguistic ...