بررسی رابطه بین قابلیت اطمینان و کارایی عملیات فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی شهرداری لالی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF04_002

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1399

چکیده مقاله:

پدیده فناوری اطلاعات، دو سیستم اطلاعات و مهندسی اطلاعات را برای مدیران به ارمغان می آورد. مدیران پیشرو همیشه به دنبال فناوری هایی هستند که جریان کار را تسریع و تسهیل می کند و عملکرد سازمان را بهبود بخشد. بنابراین به کارگیری فناوری اطلاعات در جهت توسعه سازمان از عوامل مهم ارتقاء بهره وری و تحقق برنامه های سازمانی است که اثر آن بر بهبود ساختار و عملکرد سازمان مشخص می شود، بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین قابلیت اطمینان و کارایی عملیات فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی شهرداری لالی است و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری لالی می باشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و از بعد روش همبستگی پیمایشی می باشد، ابزار تحقیق پرسشنامه و حجم نمونه 82 نفر می باشد و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/83 برآورد شد که اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شده است. بررسی نتایج نشان می دهد قابلیت اطمینان و کارایی فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی شهرداری لالی تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

بهروز طاهری میرقائد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان