CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل شیب های خاکی مسلح شده با روشAGS با در نظرگرفتن مقاومت برشی و خمشی مهارها

عنوان مقاله: تحلیل شیب های خاکی مسلح شده با روشAGS با در نظرگرفتن مقاومت برشی و خمشی مهارها
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_301_4656138727
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین غیاثیان - استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
محمد محرمی - کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ایران بناآریان، ت

خلاصه مقاله:
روش )Anchored Geosynthetic Systems) AGS یکی از روشهای تسلیح شیب های خاکی مخصوصا شی بهای دان های در برابر ناپایداری سطحی (فرسایش) و ناپایداری عمیق (لغزش) م یباشد. در این روش، با اعمال بارهای سطحی بر شیب و نتیجتًا افزایش مقاومت برشی خاک در سطح لغزش، ضریب پایداری افزایش م ییابد. مطالعات قبلی برروی این سیستم و روشهای طراحی، بر اساس تأثیر بار سطحی، مقاومت کششی مهارها و المانهای ژئوسینتتیک بوده است.ولی مشاهدة رفتار مدلهای واقعی از چنین سیستمهائی در هنگام ناپایداری تأثیر مثبت مقاومت برشی و خمشی مهارها را نیزدر افزایش پایداری نشان داده است. ارزیابی چنین تأثیری در این مطالعه بررسی و ارائه شده است. آنالیز شیب بر اساس ولی با احتساب مقاومت مهارها در مدل انجام شده و در نهایت رابطة کلی ضریب اطمینان Modified Bishop روش شیب تعیین می گردد. ارزیابی این رابطه فقط از طریق حل عددی امکا نپذیر است که در این ارتباط نرم افزار مورد نیازنوشته شده و نتایج دست آمده برای چند نمونه شیب به صورت نمودار ارائه شد هاند. این نتایج مشخصًا نشان می دهند که به مقدار زیادی نسبت به حالت بدون تسلیح افزایش می یابد، و ثانیًا AGS او ً لا ضریب اطمینان شیب مسلح شده با روش تأثیر مقاومت برشی و خمشی میل مهارها در افزایش پایداری شیب عمده نم یباشد ولی این تأثیر قابل ارزیابی بوده و با استفاده از نمودارهای ارائه شده قابل انجام می باشد

کلمات کلیدی:
شیروانی، مهار، AGS، مقاومت برشی، پایداری شیب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1013/