CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران (رشته های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفص لهای آموزشی)

عنوان مقاله: آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران (رشته های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفص لهای آموزشی)
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_133
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد درویش زاده - مدیر کل برنام هریزی و تدوین متون آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه

خلاصه مقاله:
دراین مقال ه آسیب های نظام آموزش حقوق درایران به چهار قسمت تقسیم شده که عبارت اند از:: 1..آسیب های حاکم بررشته های دانشگاهی حقوق 2..آسیب های راجع .. به نظام اجرایی آموزش حقوق 3 . آسیب های مربوط به متون آموزشی حقوق و 4 آسیب های مربوط به سرفصل های آموزشی حقوق مهم ترین آسیب های مربوط به رشته های د انشگاهی حقوق عبارت انداز:: فقدان مطالعه میان رشته ای// عدم تدوین سلسله مراتب اهداف // ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش // عدم پوشش نسبت به نیازهای موجود // ضعف ارتباط با رشته های شغلی // فقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته های حقوقی // ضعف مطالعات تطبیقی مهم ترین آسیب های مربوط به نظام اجرایی آموزش حقوق عبارت انداز :: ناهمترازی مجریان آموزش حقوق // انعطاف لالازم د ر مقررات آموزش // مسایل مرتبط با مدرسان حقوق // وضعیت ارزشیابی آموزش // تغییرات اجتماعی // ضعف استفاده از فناوری آموزشی.. آسیب های راجع به متون آموزشی حقوق عبارت انداز:: فقدان معیارهای منطبق با نظریه های یادگیری و سازماندهی محتوا برای تدوین متون آموزشی حقو ق // ضعف سنت نقد کتاب // تمرکز ب ر متون نوشتاری و فقر منابع دیداری و شنیداری // عدم تناظر متون با سرفصل های آموزشی.. آسیب های راجع ب ه سرفصل های آموزشی حقوق عبارت انداز ::به روز شدن سرفصل ها // ضعف مستند سازی تدوین سرفص ل ها // عدم دخالت متخصصان آموزشی و درسی // ضعف سرفصل ها ون یزارتقای مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل های افزایش دانش // ضعف توجه به پژوهش محوری و نظریه های یادگیری و خلالاقیت..

کلمات کلیدی:
علوم انسانی،آسیب شناسی،حقوق، نظام اجرایی، سرفصل ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100689/