CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حقوق و نقش آن در پیشرفت علوم و فنون

عنوان مقاله: حقوق و نقش آن در پیشرفت علوم و فنون
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_131
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر صادقی نشاط - عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
صرف نظر از اثر عام حقوق در پیشرفت علوم و فنو ن از راه تحقق نظم و امنیت در جامعه از طریق تدوین قوانین و مقررات و اعمال آن ازسوی دستگاه قضائی، که موجب امنیت و سلامت جامعه و مهیا شدن زمینه برای شکوفایی فرهنگ وتمدن می شود، این مقاله تنها به بررسی نقش خاص حقوق در پیشرفت علوم و فنون خواهد پرداخت. حقوق » ، آن رشته از حقوق که مشخصاً با موضوع مورد بحث ارتباط پید امی کند نامیده می شود که از طریق عوامل زیر ب هایفای نقش خود « مالکیت های فکری می پردازد: 1. حمایت مادی و معنوی از علما و فناورانی که آثاری را پدید آورده در اختیار جامعه قرار می دهند. حمایت از سرمایه گذاری ها و برقراری پیوند اقتصاد با علم و فناوری به منظور نشر آثار علمی و فنی درسطح وسیع جامعه.3. منوط کردن حمایت قانونی به این که اطلاعات علمی و فنی در اختیار عموم گذارده شود. نکته پایانی اینکه به رغم بنداخیر،عملاٌروزبه روزبر فاصله جوامع و اقتصادهای دانش محور با سایرین بیشتر می شود و این بدان علت است که محصولات علمی و فنی در سایه حمایت های قانونی و معاهدات بین الم للی ارزش اقتصادی پیداکرده و بخش قابل توجهی ازتولیدات ملی برخی کشورها را تشکیل می دهد تا بدانجا که زمینه حمایت ازانحصاراطلاعات علم را فراهم نموده،درمعاهدات بی ن المللی بر آن تأکید می کند. بدین ترتیب علم وفناوری،اقتصادو حقوق ازیکطرف موجب رشد و توسعه فره نگ وتمدن و ایجاد رفاه عمومی شده اندواز طرف دیگر زمینه را برای افزایش فواصل طبقاتی در سطح جهان فراهم کرده اند. حقوق ازدوجهت درپیشرفت علوم وفنون نقش ایفا نموده وزمینه توسعه آن را فراهم می آورد. نخست ازجهت عام،که نظم وامنیت رادرجامعه برقرار می سازدوبابرپایی تشکیلات قضائی از آن حمایت می نماید . بدیهی است که تنهادرچنین محیط امن و سالمی است که امکان تعلیم و تربیت به نحووسیع و صورت گرفتن تحقیقا ت به شکل عمیق برای دانشمندان به وجودمی آیدوعلم وهنروادب شکوفاخواهد گردید. جهت دوم، کمک بلکه دخالت نظام مند حقوق در فراهم آوردن زمینه پیشرفت علوم و فنون و فرهنگ در جامعه است. این نقش در تعامل با علم و اقتصاد و از طریق تدوین قواعد ویژه درحمایت ازآثارادبی وهنری،واختراعات صنعتی عملی می گردد. جهت اول به رغم اهمیت فراو انی که دارد به لحاظ بداهت، نیازی به شرح و توض یح ندارد؛ لذا تنها جهت دوم دراین مقاله به اختصاربررسی می شود.

کلمات کلیدی:
علوم انسانی،رشته حقوق،علوم وفنون، نظام آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100687/