CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی اوره در تجمع نیترات درمیوه کدو خورشتی و اندامهای قابل مصرف ریحان

عنوان مقاله: بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی اوره در تجمع نیترات درمیوه کدو خورشتی و اندامهای قابل مصرف ریحان
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_511
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بهمنی - اعضای هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
فرهاد بهتاش
یعقوب دین پژوه

خلاصه مقاله:
منظور تعیین بهترین مقدار اوره برای نیل به حداکثر عملکرد که در عین حال دارای حداقل تجمع نیترات در میوه کدوخورشتی و اندام های قابل مصرف ریحان باشد، این آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، در سال 1385 در مورد کدوخورشتی ودر سال 1386 درمورد گیاه ریحان به اجرا درآمد. در مورد کدوخورشتی پنج سطح کودی شامل صفر شاهد، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار با سه تکرار درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی پیاده گردید. همین آزمایش درمورد ریحان با چهار سطح کودی شامل صفر شاهد، 40، 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با سه تکرار انجام گردید. کاربرد کود شیمیایی اوره باعث افزایش عملکرد در هر دو سبزی شد. همچنین با افزایش مصرف اوره، غلظت نیترات درنمونه های برداشت شده هر دو سبزی افزایش معنی دار نشان داد. مقدار نیترات در دو سبزی مذکور با همدیگر اختلاف داشت. به طوری که در میوه کدوخورشتی میانگین نیترات در سطوح مختلف کودی برابر 0/107 درصد وزن خشک و در پهنک برگ ریحان میانگین مقدار نیترات در سطوح مختلف کودی برابر با0/15 درصد وزن خشک بود. مقدار نیترات درقسمت های مختلف ریحان باهم اختلاف داشت. مقدار نیترات تجمع یافته در دمبرگ وساقه ریحان بیش از برگ های این گیاه بود. با توجه به نتایج آزمایش مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار برای گیاه کدوخورشتی و مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن خالص برای گیاه ریحان توصیه می شود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100229/