پایش علمی در شهر ایلام

33کنفرانس32ژورنال
11,052سند علمی
9مرکز علمی
161پژوهشگر
شهرداری ایلام

شهرداری ایلام در رتبه 31 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 43 مقاله برای شهرداری ایلام منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ایلام در تهیه و انتشار 69 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ایلام
مراکز علمی شهر ایلام