پایش علمی در شهر حاجی آباد

شهرداری حاجی آباد در رتبه 112 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 5 مقاله برای شهرداری حاجی آباد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری حاجی آباد در تهیه و انتشار 9 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر حاجی آباد