پایش علمی در شهر خمین

5کنفرانس
1,694سند علمی
4مرکز علمی
11پژوهشگر

شهرداری خمین در رتبه 81 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 7 مقاله برای شهرداری خمین منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خمین در تهیه و انتشار 12 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر خمین
مراکز علمی شهر خمین