پایش علمی در شهر نور

14کنفرانس
3,009سند علمی
2مرکز علمی
24پژوهشگر
شهرداری نور

شهرداری نور در رتبه 133 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 3 مقاله برای شهرداری نور منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری نور در تهیه و انتشار 3 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر نور
مراکز علمی شهر نور