پایش علمی در شهر بروجرد

10کنفرانس1ژورنال
6,988سند علمی
4مرکز علمی
62پژوهشگر
شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد در رتبه 76 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 7 مقاله برای شهرداری بروجرد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بروجرد در تهیه و انتشار 7 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بروجرد
مراکز علمی شهر بروجرد