پایش علمی در شهر رودسر

10کنفرانس1ژورنال
305سند علمی
2مرکز علمی
1نشست25پژوهشگر

شهرداری رودسر در رتبه 166 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2 مقاله برای شهرداری رودسر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری رودسر در تهیه و انتشار 2 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر رودسر
مراکز علمی شهر رودسر
نشست های شهر رودسر