پایش علمی در شهر مهر

3کنفرانس
1سند علمی
1مرکز علمی
3پژوهشگر

شهرداری مهر در رتبه 131 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 3 مقاله برای شهرداری مهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مهر در تهیه و انتشار 3 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر مهر
مراکز علمی شهر مهر