پایش علمی در شهر دامغان

17کنفرانس2ژورنال
5,873سند علمی
5مرکز علمی
1نشست34پژوهشگر
شهرداری دامغان

شهرداری دامغان در رتبه 21 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 70 مقاله برای شهرداری دامغان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری دامغان در تهیه و انتشار 103 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر دامغان
مراکز علمی شهر دامغان
نشست های شهر دامغان