پایش علمی در شهر شیروان

154کنفرانس
915سند علمی
3مرکز علمی
27پژوهشگر
شهرداری شیروان

شهرداری شیروان در رتبه 55 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 16 مقاله برای شهرداری شیروان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شیروان در تهیه و انتشار 17 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شیروان
مراکز علمی شهر شیروان