پایش علمی در شهر اسفراین

12کنفرانس
783سند علمی
4مرکز علمی
27پژوهشگر
شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در رتبه 105 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 5 مقاله برای شهرداری اسفراین منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اسفراین در تهیه و انتشار 6 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اسفراین
مراکز علمی شهر اسفراین