پایش علمی در شهر داورزن

شهرداری داورزن در رتبه 327 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 0 مقاله برای شهرداری داورزن منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری داورزن در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر داورزن
مراکز علمی شهر داورزن
  • دانشگاه پیام نور واحد مرکز سبزوار
  • دانشگاه پیام نور واحد واحد داورزن
نشست های شهر داورزن