پایش علمی در شهر بروجن

7کنفرانس
313سند علمی
2مرکز علمی
26پژوهشگر
شهرداری بروجن

شهرداری بروجن در رتبه 162 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 1 مقاله برای شهرداری بروجن منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بروجن در تهیه و انتشار 1 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بروجن
مراکز علمی شهر بروجن