بررسی رابطه بین درک فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کارشرکتهای شهرک صنعتی شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 882

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_357

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین درک فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کار بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکتهای شهرک صنعتی شیراز می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیدند، اما در نهایت 380 پرسشنامه قابل قبول برای تحلیل های نهایی استفاده شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات )محمودی، 1392 (، عملکرد سازمانی )هرسی و گلداسمیت، 1981 (، مدیریت زنجیره تامین )محمودزاده، 1391 ( و مدیریت فرایند کسب و کار )البشیر و همکاران، 2008 ( بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طیف لیکرت )پنج بخشی( و نرم افزارplsانجام شده است. نتایج نشان داد بین درک فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین سبب می توان نتیجه گرفت که سازمان های امروزی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر هستند که صرفه جویی های فراوانی را در هزینه ها و منابع خود انجام دهند و این کار در نهایت می تواند باعث بهبود عملکرد سازمان گردد.

کلیدواژه ها:

مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت فرایند کسب و کار ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد سازمانی

نویسندگان

سیروس کشاورز

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

مهناز قویدل

کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال، ایران

کیانا صحراییان

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

شراره طاهری

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.